Oryginalne Złącza Dźwigniowe Produkcji OMV - Złącza typu ANFOR, FERRARI, BAUER i PERROT

Lista produktów:

Oryginalne Złącza Dźwigniowe Produkcji OMV - Złącza typu ANFOR, FERRARI, BAUER i PERROT

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

Producent OMV - wi?cej informacji

Znajduj? si? tutaj z??cza d?wigniowo-rurowe produkowane we W?oszech przez wytw?rnie OMV (Officine Meccaniche Vezzanie E.). Fabryka ta powsta?a w 1955, pocz?tkowo pod nazw? ANFOR. Dzisiaj oferuje swoje produkty w 50 krajach na ?wiecie.

W?oski producent oferuje z??cza w kilku typach, ale sztandarowymi produktami s? typy z??czy ANFOR i FERRARI, kt?re wyst?puj? w ogromnej ilo?ci figur standardowych. Dzi?ki temu z??cza mo?na przyspawa? do rury, zamocowa? w w??u, nakr?ci? za pomoc? gwintu, lub przykr?ci? za pomoc? flansz, zar?wno okr?g?ych jak i kwadratowych. Dost?pne s? r?wnie? rozdzielacze, redukcje, adaptery do innych system?w, oraz korki czy najcz??ciej i najszybciej ulegaj?ce zu?yciu uszczelki.

Wykonane s? stali galwanizowanej, czarnej czy szlachetnej.

Wyst?puje kilka system?w opartych o t? sam? zasad? dzia?ania, jednak r??ni?ce si? budow?, w zwi?zku z czym zdarza si?, i? poszczeg?lne typy tych z??czy bywaj? ze sob? mylone. Posiadaj? cz??ci m?skie i ?e?skie, a zamykaj? si? dzi?ki zastosowaniu ko?nierza pod zaczepy i d?wigni zamykaj?cej na zasadzie doci?gu.

G??wne zalety z??czy to:

  • ?atwe ??czenie, nawet w trudnych warunkach, nie wymagaj?ce u?ycia dodatkowych narz?dzi,
  • dopuszczalne odchylenie od osi, przy pracuj?cym z??czy, w zale?no?ci od typu wi?kszy lub mniejszy odchy? nawet 30?, pozwalaj?ce na monta? na nier?wnym, lub niestabilnym pod?o?u (np. pag?rki na polu),
  • szczelne ??czenie nawet zabrudzonych np. ziemi?, piaskiem z??czy,
  • wykonanie z r??nych materia??w, stali ocynkowanej, czarnej stali czy stali nierdzewnej.

Zastosowanie z??czy:

  • w budownictwie, przy budowie tuneli, przy budowie dr?g, do transportu wody, ?ciek?w, spr??onego powietrza, gnoj?wki, szlamu, wody zak?adowej itp.
  • do transportu: wody, wody zak?adowej, gaz?w i gaz?w spalinowych, spr??onego powietrza, fekali?w, szlam?w, zapraw, betonitu, ropy naftowej i produkt?w ropopochodnych, oraz do pneumatycznego przesy?u materia??w w formie proszku lub granulatu.
  • w zale?no?ci od materia?u wykonania i jego odporno?ci mog? by? u?ywane r?wnie? w przemy?le chemicznym, farmaceutycznym i spo?ywczym.
R??nice w konstrukcji z??czy produkowanych przez OMV
Typ Perrot

Typ Bauer

Typ Anfor

Typ Ferrari

perrot-budowa-omv

bauer-budowa-omv

anfor-budowa-omv

ferrari-budowa-omv
Z??cza te s? dwucz??ciowe i sk?adaj? si? z cz??ci wtykowej (m?skiej) oraz gniazdowej (?e?skiej). Cz??? m?ska sk?ada si? z d?wigni, kuli i w zale?no?ci od potrzeb mo?e mie? np. kr?ciec do w??a. Cz??? m?ska sk?ada si? z kielicha o kt?ry zaczepiamy uchwyty, kuli, uszczelki, i w zale?no?ci od potrzeb mo?e mie? np. kr?ciec do w??a. Cz??? m?ska sk?ada si? z kielicha o kt?ry zaczepiamy uchwyty, kuli, uszczelki, i w zale?no?ci od potrzeb mo?e mie? np. kr?ciec do w??a.

Cz??? gniazdowa posiada zapi?cie oraz w standardzie uszczelk?.

Z??cze zamyka si? poprzez zaci?gni?cie d?wigni, kt?re doci?gn? zaczepy na ko?nierzu m?skiej cz??ci.

Cz??? ?e?ska sk?ada si? z kielicha, uszczelki i np. kr??ca do w??a.

Z??cze zamyka si? poprzez w?o?enie kuli do kielicha i zamkni?cie ich za pomoc? d?wigni.

Cz??? ?e?ska posiada d?wignie, kielich i np. kr?ciec do w??a.

Z??cze zamyka si? poprzez w?o?enie kuli do kielicha i zamkni?cie ich za pomoc? d?wigni.

Cz??? ?e?ska posiada d?wignie, kielich i np. kr?ciec do w??a.

Z??cze zamyka si? poprzez w?o?enie kuli do kielicha i zamkni?cie ich za pomoc? d?wigni.

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt