Metalpress - Vacupress - Węże zbrojone, wielowarstwowe ssąco-tłoczne do różnych zastosowań przemysłowych

Lista produktów:

Metalpress - Vacupress - Węże zbrojone, wielowarstwowe ssąco-tłoczne do różnych zastosowań przemysłowych

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

Vacupress/Metalpress

W??e prezentowane w tej kategorii, s? skonstruowane w taki sam spos?b, r??ni?c si? u?ytymi materia?ami ze wzgl?du na przeznaczenie. Posiadaj? wzmocnienie w postaci stalowej spirali i siatki wykonanej z w??kien poliestrowych. Dzi?ki zastosowaniu dodatkowo wielowarstwowej budowy, w??e te wykazuj? si? bardzo dobr? odporno?ci? zar?wno na ci?nienie i podci?nienie, w zwi?zku z czym cz?sto s? wykorzystywane przy pompach ss?co-t?ocz?cych, zw?aszcza w cysternach przemys?owych, do kt?rych medium jest zasysane przy za?adunku i wypompowywane przy roz?adunku. Zar?wno wewn?trz jak i na zewn?trz w??e s? bardzo g?adkie, co zapobiega powstawaniu z?og?w, co w wielu ga??ziach przemys?u jest szczeg?lnie istotne, gdy? skraca czas potrzebny na czyszczenie przewod?w mi?dzy kolejnymi etapami produkcji. G?adko?? zewn?trznej powierzchni utrudnia przyleganie brudu, dzi?ki czemu zu?ywa si? mniej czasu na konserwacj? przewod?w, co mo?e by? bardzo istotne w przemy?le chemicznym, petrochemicznym, spo?ywczym czy w ochronie ?rodowiska.

schemat-budowy-weza

W??e w tej kategorii, wykonane s? z tworzyw termoplastycznych, dopasowanych swoimi w?a?ciwo?ciami do obs?ugi r??nego rodzaju medi?w stosowanych w przemy?le. Spos?b ich wytwarzania r??ni si? od w??y gumowych, mi?dzy innymi ni?szym zapotrzebowaniem na energi? w procesie produkcji, a co za tym idzie, s? ta?sze. Dzi?ki temu staj? si? alternatyw? technologiczn? dla wielu zastosowa?, istotnie przyczyniaj?c si? do zmniejszenia koszt?w eksploatacji przemys?owych maszyn i linii produkcyjnych.

Proponujemy w??e o podobnym zastosowaniu, z jednej strony popularnego producenta MERLETT, kt?re sprzedawane s? z logiem CONTINENTAL, a z drugiej strony hiszpa?skiego producenta ESPIROFLEX uznanego w Europie wytw?rce w??y z tworzyw termoplastycznych, kt?rego produkty swoj? jako?ci? dor?wnuj? produktom ?wiatowego giganta.

Zastosowanie w??y z tej kategorii jest zale?ne od rodzaju przesy?anych medi?w. Poni?ej prezentujemy kr?tk? charakterystyk? przygotowan? pod k?tem konkretnego zastosowania (kolejny numer opisuje zastosowanie w tabeli):

  1. Przesy? wody do zastosowa? przemys?owych pod ci?nieniem i podci?nieniem
  2. Przesy? p?yn?w spo?ywczych, zgodnie z norm? EU 10/2011 A,B,C i FDA
  3. Przesy? alkoholu do cel?w spo?ywczych zgodnie z norm? EU 10/2011 D1, FDA
  4. Przesy? produkt?w mlecznych, FDA
  5. Przesy? p?ynnych chemikali?w zgodnie z tablic? odporno?ci chemicznej dla poszczeg?lnych materia??w
  6. Transport nieczysto?ci p?ynnych w systemach sanitarnych na statkach, jachtach, lub ze zbiornik?w bezodp?ywowych
  7. Przesy? produkt?w ropopochodnych do silnik?w diesla i olej?w, antystatyczny
  8. Odporno?? na ?cieranie przez produkty ?cierne zgodnie z ISO 4649
Por?wnanie W??y Ssawno-T?ocznych o ?rednicy nominalnej 76 mm
nazw produktu marka

warstwa

wewn.

spirala / siatka pow?oka zastosowanie temp. min. temp. maks. promie? gi?cia grubo?? ?cianki PN [bar] Ssanie [bar] waga 1 metra
VACUPRESS FLEX Merlet/Continental PVC stal / PE PVC 1. -25?C +60?C 210 8 12 0,88 2970 g
METALPRESS SUPERELASTIC Espiroflex NBR/PVC-P stal / PE NBR/PVC-P 1. -30?C +55?C 210 8 12 0,88 2900 g
VACUPRESS SUPERELASTIC Merlet/Continental PVC stal / PE PVC 8.: 160 mm3 -25?C +60?C 210 8 12 0,88 2900 g
METALPRESS FOOD Espiroflex PVC stal / PE PVC 2. i 3. -25?C +60?C 210 8 12 0,88 2900 g
VACUPRESS CRISTAL Merlet/Continental PVC stal / PE PVC 2. i 8.: 90 mm3 -40?C +60?C 210 8 12 0,88 2800 g
METALPRESS OIL Espiroflex PVC stal / PE PVC 7. -20?C +70?C 210 8 12 0,88 2900 g
VACUPRESS OIL*) Merlet/Continental PVC-PU stal / PE PVC-PU 7. -20?C +55?C - - - - -
VACUPRESS OIL PU Merlet/Continental PVC-PU stal / PE PU 7. -25?C +55?C 210 7,2 10 0,88 2700 g
METALPRESS MILK Espiroflex TPV stal / PE TPV 4. -30?C +70?C (120?C-CIP) 210 8 12 0,88 2900 g
VACUPRESS FOOD Merlet/Continental TPV stal / PE TPV 3. i 4. i 8.:150 mm3 -25?C +80?C 230 7,5 10 0,88 2350 g
METALPRESS WINE Espiroflex PVC stal / PE PVC 2. i 3. -25?C +60?C 210 8 12 0,88 2900 g
VACUPRESS ENO PHF Merlet/Continental PVC stal / PE PVC 2. i 3. -25?C +60?C 210 7,5 12 0,88 2900 g
METALPRESS CHEMICAL Espiroflex TPV stal / PE TPV 5. -25?C +80?C 210 8 12 0,88 2900 g
VACUPRESS CHEMI Merlet/Continental TPV stal / PE TPV 5. -25?C +80?C 230 7,5 8 0,88 2350 g
VACUPRESS SUPER CHEMI*) Merlet/Continental PE stal / PE TPV 5. -25?C +70?C - - - - -
METALPRESS MARINE Espiroflex PVC stal / PE PVC 6. -25?C +60?C 210 8 12 0,88 2900 g
VACUPRESS MARINE WASTE *) Merlet/Continental PVC stal / PE PVC 6. -25?C +60?C - - - - -

*) produkowane do ?rednicy nominalnej 63 mm

W??e te jak wida? z powy?szej tabeli, posiadaj? niemal identyczne parametry techniczne, r??ni?c si? g??wnie przeznaczeniem oraz materia?em, z kt?rego s? wykonane. W?r?d wielu producent?w, zar?wno polskich, jak i zagranicznych wystawiaj?cych na Targach Rolniczych "Agro-Show", kt?re odby?y si? w w po?owie wrze?nia 2023 roku pod Poznaniem, w?a?nie te w??e zosta?y zamontowane w fabrycznych rozwi?zaniach.

vacupress-merlett-continental-targi-agroshowIMG-5430

W?? VACUPRESS FLEX, pierwszy na powy?szej li?cie, zastosowany do po??czenia pompy ss?co t?ocznej ze zbiornikiem, w cysternie przeznaczonej do aplikacji p?ynnych nawoz?w naturalnych do gleby, podczas Targ?w Rolniczych Agro-Show. Pompa, dzi?ki wytwarzaniu podci?nienia w zbiorniku, mo?e prowadzi? za?adunek gnojowicy lub gnoj?wki, a po odwr?ceniu ci?gu, t?oczy naw?z do zamocowanych aplikator?w. Sam w?? nie ma kontaktu z nawozem, natomiast jest poddawany du?ym obci??eniom mechanicznym. Alternatyw? by?oby zastosowanie w??a METALPRESS SUPERELASTIC, kt?ry dzi?ki zastosowaniu specjalnej mieszanki gumy olejoodpornej z wysokogatunkowym PVC, mo?e wykazywa? si? wi?ksz? odporno?ci? na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne, kt?re mog? nast?powa? podczas obs?ugi urz?dzenia.??  ?? 

Zach?camy producent?w maszyn, serwisant?w, dostawc?w urz?dze? rolniczych, przemys?owych, czy firm specjalizuj?cych si? w utrzymaniu produkcji w bran?ach spo?ywczej, spirytusowej, chemicznej czy okr?towej do kontaktu z naszym doradc? technicznym, w celu uzyskania informacji o alternatywnych rozwi?zaniach produktowych dla konkretnych rozwi?za? technologicznych.

Z przyjemno?ci? odpowiemy na ka?de pytanie - pomo?emy dobra? odpowiedni w?? oraz dopasowa? do niego z??cza - Zach?camy do Kontaktu!

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt