GEKA SD - do Pomp Ssących - Oryginalne Złącza

Lista produktów:

GEKA SD - do Pomp Ssących - Oryginalne Złącza

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

GEKA Plus SD - z Pier?cieniem Doci?gowym - Oryginalne Z??cza - wi?cej informacji

Oryginalne z??cza k?owe i GEKA? Plus SD o rozstawie k??w 40 mm, z gwintem zewn?trznym, to system z??czy, kt?ry zosta? opatentowany przez firm? KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH w 1932 roku, a nazwa w?asna "GEKA" jest zastrze?ona tylko dla produkt?w tego producenta.

Tylko stosowanie oryginalnych z??czy daje gwarancj? jako?ci wykonania oraz poprawno?ci parametr?w technicznych zagwarantowanych przez producenta. Co wi?cej ??czenie oryginalnych z??czy z odpowiednikami nieznanych producent?w nie daje gwarancji prawid?owej pracy po??cze?.

System z??czy k?owych, opiera si? na symetrycznych, identycznych cz??ciach, w zwi?zku z czym w odr??nieniu od innych rozwi?za?, nie ma rozr??nienia na cz??ci ?e?skie (gniazda) i m?skie (wtykowe). Gwarantuje to mo?liwo?? ??czenia ze sob? dowolnych ko?c?w przewod?w wyposa?onych w te z??cza.

Dzi?ki zastosowaniu specjalnej konstrukcji, z??cza posiadaj? skr?cany pier?cie? bezpiecze?stwa, kt?ry u?atwia monta?, oraz zabezpiecza po??czenie przed przypadkowym wypi?ciem, np. w skutek wibracji obs?ugiwanego urz?dzenia. Dla funkcjonalno?ci po??czenia, wystarczy ?e jedno ze z??czy jest wyposa?one w pier?cie? bezpiecze?stwa.

Z??cza te przeznaczone s? do przesy?u wody g??wnie w obszarze gospodarczym w rolnictwie, ogrodnictwie czy warsztatach rzemie?lniczych i przy domu. Z??cza zaprojektowano do obs?ugi przewod?w do pomp ss?cych, stosowanych miedzy innymi do poboru wody z beczek, staw?w, zbiornik?w na deszcz?wk? lub naturalnych zbiornik?w wodnych.

Instrukcja obs?ugi szybkoz??czek
Karasto-klowe-SH-SD-instrukcja-1 Karasto-klowe-SH-SD-instrukcja-2 Karasto-klowe-SH-SD-instrukcja-3 Karasto-klowe-SH-SD-instrukcja-4
Krok 1. Z??cza k?owe GEKA, s? z??czami symetrycznymi, tzn, ?e mo?emy ze sob? po??czy? dwa dowolne z??cza z tego systemu, gdy? nie posiadaj? one cz??ci m?skich i ?e?skich, dzi?ki czemu mo?na za ich pomoc? ??czy? w??e, o r??nych ?rednicach. W przypadku z??czy z pier?cieniem doci?gowym bezpiecze?stwa, aby uzyska? pe?n? funkcjonalno??, wystarczy zastosowa? go z jednej strony po??czenia.
Aby po??czy? ze sob? przewody za pomoc? tych z??czy, nale?y je do siebie przystawi? tak aby ich k?y by?y w stosunku do siebie ustawione przeciwlegle, tak, aby wpasowa?y si? w przerw? pomi?dzy ko?nierzami zamykaj?cymi (luka wskazana strza?k?). Nale?y r?wnie? sprawdzi?, czy pier?cie? bezpiecze?stwa (wskazany strza?k?) jest maksymalnie odci?gni?ty (przerwa wskazana strza?k?)
Krok 2. Z??cza nale?y do siebie dosun?? a nast?pnie przekr?ci?. K?y musz? oprze? si? na ko?nierzu, kt?rego specjalne wyprofilowanie pozwoli zablokowa? po??czenie po przekr?ceniu z??czy, zgodnie ze wskazaniem strza?ki. W tej wersji po??czenia, przy odkr?conym pier?cieniu bezpiecze?stwa, k?y nie b?d? ?ci?le si? opiera? na ko?nierzu zamykaj?cym. Krok 3. Dopiero dokr?cenie pier?cienia bezpiecze?stwa (wskazany strza?k?), spowoduje zamkni?cie si? z??cza. K?y opr? si? ?ci?le na wyprofilowanym hamulcu, dzi?ki kt?remu nie dochodzi do przypadkowego ze?lizgiwania si? k??w z ko?nierza podczas pracy.

Krok 4. Wskazana strza?k? odleg?o?? po dokr?ceniu powinna by? jak najmniejsza. Dzi?ki temu k?y opieraj?ce si? na wyprofilowanym hamulcu zapewni? optymalne zamkni?cie z??cza. Dokr?cony pier?cie? bezpiecze?stwa zapewnia idealne doszczelnienie. Si?a jest na tyle du?a i pewna, ?e niemo?liwe jest rozpi?cie z??czy podczas pracy. Takie po??czenie jest odporne na podci?nienie, oraz ewentualne wibracje powodowane przez pracuj?c? pomp? ss?c?.

Aby roz??czy? po??czenie nale?y najpierw odkr?ci? pier?cie? bezpiecze?stwa, a nast?pnie rozkr?ci? po??czenie k?owe.

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt