GEKA Plus SHK - do Wysokiego Ciśnienia i Podciśnienia - do Wody Pitnej - Oryginalne Złącza

Lista produktów:

GEKA Plus SHK - do Wysokiego Ciśnienia i Podciśnienia - do Wody Pitnej - Oryginalne Złącza

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

GEKA Plus SHK - do Wody Pitnej - z Pier?cieniem Doci?gowym - Oryginalne Z??cza - wi?cej informacji

Oryginalne z??cza k?owe i GEKA? plus SHK o rozstawie k??w 40 mm, to system z??czy, kt?ry zosta? opatentowany przez firm? KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH w 1932 roku, a nazwa w?asna "GEKA" jest zastrze?ona tylko dla produkt?w tego producenta.

Tylko stosowanie oryginalnych z??czy daje gwarancj? jako?ci wykonania oraz poprawno?ci parametr?w technicznych zagwarantowanych przez producenta. Co wi?cej ??czenie oryginalnych z??czy z odpowiednikami nieznanych producent?w nie daje gwarancji prawid?owej pracy po??cze?.

System z??czy k?owych, opiera si? na symetrycznych, identycznych cz??ciach, w zwi?zku z czym w odr??nieniu od innych rozwi?za?, nie ma rozr??nienia na cz??ci ?e?skie (gniazda) i m?skie (wtykowe). Gwarantuje to mo?liwo?? ??czenia ze sob? dowolnych ko?c?w przewod?w wyposa?onych w te z??cza.

Z??cza zaprojektowano do obs?ugi przewod?w do pomp ss?cych, stosowanych miedzy innymi do poboru wody z beczek, zbiornik?w czy studni z wod? pitn?. Mo?na ??czy? z innymi z??czami GEKA o rozstawie k??w 40 mm, r?wnie? obrotowymi, skr?canymi czy wykonanymi z innych materia??w.

Z??cza te przeznaczone s? do przesy?u wysokiej jako?ci wody pitnej. Elementy do takiego transportu, musz? spe?nia? restrykcyjne parametry, zar?wno pod wzgl?dem higieny, jak i przenikania cz?stek z??czy do medium, co badane jest przez instytucje powo?ane w tym celu. Z??cza te znajd? zastosowanie w przemy?le spo?ywczym i wsz?dzie tam, gdzie konieczny jest transport wody pitnej dla cz?owieka. ?wietnie sprawdz? si? na kempingach, imprezach masowych, polach namiotowych, czy przy obs?udze mobilnych budek z jedzeniem, lodami czy te? napojami orze?wiaj?cymi. Z??cza mog? by? stosowane r?wnie? w handlu, czy produkcji ?ywno?ci, oraz w instalacjach s?u??cych do utrzymania czysto?ci w przemy?le spo?ywczym, gdy wymagaj? tego przepisy.

Dzi?ki zastosowaniu specjalnej konstrukcji, z??cza posiadaj? skr?cany pier?cie? bezpiecze?stwa, kt?ry u?atwia monta?, oraz zabezpiecza po??czenie przed przypadkowym wypi?ciem, np. w skutek wibracji obs?ugiwanego urz?dzenia. Dla funkcjonalno?ci po??czenia, wystarczy ?e jedno ze z??czy jest wyposa?one w pier?cie? bezpiecze?stwa. Obs?uga tych z??czy jest prosta i intuicyjna, nie wymaga u?ycia dodatkowych narz?dzi, zgodnie z poni?sz? instrukcj?.

Instrukcja obs?ugi szybkoz??czek
Karasto-klowe-KTW-SH-SD-instrukcja-1 Karasto-klowe-KTW-SH-SD-instrukcja-2 Karasto-klowe-KTW-SH-SD-instrukcja-3 Karasto-klowe-KTW-SH-SD-instrukcja-4
Krok 1. Z??cza k?owe GEKA, s? z??czami symetrycznymi, tzn, ?e mo?emy ze sob? po??czy? dwa dowolne z??cza z tego systemu, gdy? nie posiadaj? one cz??ci m?skich i ?e?skich, dzi?ki czemu mo?na za ich pomoc? ??czy? w??e, o r??nych ?rednicach. W przypadku z??czy z pier?cieniem doci?gowym bezpiecze?stwa, aby uzyska? pe?n? funkcjonalno??, wystarczy zastosowa? go z jednej strony po??czenia.
Aby po??czy? ze sob? przewody za pomoc? tych z??czy, nale?y je do siebie przystawi? tak aby ich k?y by?y w stosunku do siebie ustawione przeciwlegle, tak, aby wpasowa?y si? w przerw? pomi?dzy ko?nierzami zamykaj?cymi (luka wskazana strza?k?). Nale?y r?wnie? sprawdzi?, czy pier?cie? bezpiecze?stwa (wskazany strza?k?) jest maksymalnie odci?gni?ty (przerwa wskazana strza?k?)
Krok 2. Z??cza nale?y do siebie dosun?? a nast?pnie przekr?ci?. K?y musz? oprze? si? na ko?nierzu, kt?rego specjalne wyprofilowanie pozwoli zablokowa? po??czenie po przekr?ceniu z??czy, zgodnie ze wskazaniem strza?ki. W tej wersji po??czenia, przy odkr?conym pier?cieniu bezpiecze?stwa, k?y nie b?d? ?ci?le si? opiera? na ko?nierzu zamykaj?cym. Krok 3. Dopiero dokr?cenie pier?cienia bezpiecze?stwa (wskazany strza?k?), spowoduje zamkni?cie si? z??cza. K?y opr? si? ?ci?le na wyprofilowanym hamulcu, dzi?ki kt?remu nie dochodzi do przypadkowego ze?lizgiwania si? k??w z ko?nierza podczas pracy.

Krok 4. Wskazana strza?k? odleg?o?? po dokr?ceniu powinna by? jak najmniejsza. Dzi?ki temu k?y opieraj?ce si? na wyprofilowanym hamulcu zapewni? optymalne zamkni?cie z??cza. Dokr?cony pier?cie? bezpiecze?stwa zapewnia idealne doszczelnienie. Si?a jest na tyle du?a i pewna, ?e niemo?liwe jest rozpi?cie z??czy podczas pracy. Takie po??czenie jest odporne na podci?nienie, oraz ewentualne wibracje powodowane przez pracuj?c? pomp? ss?c?.

Aby roz??czy? po??czenie nale?y najpierw odkr?ci? pier?cie? bezpiecze?stwa, a nast?pnie rozkr?ci? po??czenie k?owe.

Normy

DVGW ? To "Niemieckie Stowarzyszenie Techniczno-Naukowe Gazu i Wody?, kt?re odpowiada ?e regulacje dotycz?ce wszystkiego co zwi?zane jest z zaopatrzeniem i przesy?em gazu i wody. Z??cza spe?niaj? wymogi zawarte w DVGW W270, kt?re dotycz? materia??w, kt?re maj? by? stosowane w kontakcie z wod? pitn?. Norma ta okre?la spos?b sprawdzania, czy, i w jakim stopniu dochodzi do rozwoju drobnoustroj?w na materia?ach w kontakcie z wod? pitn?, oraz migracji materia?u do wody pitnej podczas testu. Przeprowadza si? go wed?ug ?ci?le okre?lonych parametr?w na jego pr?bkach. To?sam? norm? europejsk? jest EN 16421, kt?ra przewiduje dok?adnie takie same warunki dopuszczenia materia??w do transportu wody pitnej dla ludzi. Z??cze posiada certyfikat spe?nienia wymaga???? DVGW VP550 (dla ko?c?wek przewod?w do czasowego transportu wody pitnej) o numerze DW-0310BT0218.

Aprobata KTW (z niemieckiego ?Kunststoffe im Trinkwasser?) to wymagania dla tworzyw sztucznych maj?cych kontakt z wod? pitn?, kt?re musz? spe?nia?. Do najwa?niejszych wymog?w nale?y migracja cz?steczek z materia??w maj?cych kontakt z wod? pitn?, do tej?e wody, kt?ra nie powinna mie? zbyt du?ego wp?ywu na jej w?a?ciwo?ci. Wymogi te okre?laj? r?wnie? wp?yw na rozw?j mikroorganizm?w i alg, kt?re mog? znacz?co zmieni? przydatno?? wody do spo?ycia.

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt