GEKA Express - 10 bar - rozstaw 41 mm - Oryginalne Złącza

Lista produktów:

GEKA Express - 10 bar - rozstaw 41 mm - Oryginalne Złącza

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

GEKA Express - Rozstaw Zaczep?w 41 mm - "francuska" - Norma NF E29-573 - Oryginalne Z??cza - wi?cej informacji:

Oryginalne z??cza GEKA Express przeznaczone s? przede wszystkim do zastosowa? gospodarczych przy transporcie wody, wykonane wed?ug francuskiej normy NF E29-57, kt?ra definiuje elementy sk?adowe po??cze? instalacji przesy?owych, o maksymalnym dopuszczalnym ci?nieniu 10 bar.

Z??cza te posiadaj? inny profil zaczep?w o rozstawie 41 mm, w stosunku do pozosta?ych z??czy k?owych GEKA (40 mm), kt?ry umo?liwia ?atwiejsze, szybsze ??czenie i roz??czanie przewod?w w nie wyposa?onych, w por?wnaniu do pozosta?ych z??czy k?owych GEKA.

Dlatego, w zwi?zku z inn? budow?, idealnie sprawdzaj? si? do zastosowa? gospodarczych, nie wymagaj?cych du?ego obci??enia, jako z??cza np. do podlewania przydomowych ogrod?w, gdzie wa?na jest mo?liwo?? szybkiej i sprawnej obs?ugi, nawet przez osoby z ograniczonymi mo?liwo?ciami ruchu d?oni i r?k, kt?re cz?sto wyst?puj? o os?b starszych czy dzieci.

Dost?pne s? wszystkie niezb?dne elementy potrzebne do zbudowania instalacji wodnej. W?r?d nich s? z??cza z kr??cem do w??a, gwintem zewn?trznym i wewn?trznym oraz za?lepki.

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt