Lista produktów:

ESPIROFLEX - Wentylacja - Zasysanie Powietrza, Gazow, Pyłów, Spalin, Oparów

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

W tej kategorii znajduj? si? propozycje w??y ESPIROFLEX, polecane do zastosowania w przemy?le i rolnictwie. W??e wykonane z r??nych materia??w termoplastycznych, o zr??nicowanej odporno?ci na ci?nienie, temperatur?, do przesy?u powietrza do r??nych zastosowa? w przemys?owych i rolniczych procesach technologicznych.

Tutaj znajd? si? w??e o r??nej budowie, zbrojone, ssawno-t?oczne, ze spiral? metalow? lub z tworzywa sztucznego, czy te? z przewodem miedzianym odprowadzaj?cym nagromadzone ?adunki elektryczne o r??nym zastosowaniu w przemy?le ci??kim, chemicznym, budowlanym, petrochemicznym, spo?ywczym czy w rolnictwie do transportu powietrza, gor?cego powietrza, dymu, spalin, py??w czy te? trudno?cieralne w??e do transportu sypkich materia??w ?ciernych, zb??, nasion, granulat?w, czy nawoz?w sztucznych.

W??e w zale?no?ci od obszar?w zastosowania posiadaj? niezb?dne atesty, certyfikaty i s? wykonane wed?ug norm obowi?zuj?cych na terenie Unii Europejskiej. W szczeg?lno?ci nale?y zwr?ci? uwag?, na normy i atesty dopuszczaj?ce w??e do kontaktu z ?ywno?ci?, czyli dyrektywy 1935/2004 oraz EU 10/2011. Kolejn? wa?n? norm? jest dopuszczenie do pracy w strefach zagro?onych wybuchem, tzw ATEX, czy ognioodporno?? w standardzie UL94.

Warto r?wnie? zwr?ci? uwag?, na w??e pozbawione wielu szkodliwych dla zdrowia i ?rodowiska naturalnego substancji, w tym metali ci??kich czy ftalan?w, co ma znaczenie zw?aszcza w rolnictwie, hodowli zwierz?t, czy przetw?rstwie spo?ywczym.

Wszystkie produkty s? poddawane kontroli jako?ci na ka?dym etapie produkcji, zapewniaj?c najwy?sz? i sta?? jako??.

Nasza firma, INTERTECH jest wy??cznym przedstawicielem producenta ESPIROFLEX na terenie Polski. Zach?camy projektant?w instalacji wentylacyjnych dla przemys?u, wykonawc?w przemys?owych i wydajnych instalacji wentylacyjnych w obiektach u?yteczno?ci publicznych, firm budowlanych i dostarczaj?cych materia?y budowlane, wentylacyjne czy te? dostawc?w materia??w eksploatacyjnych dla spichlerzy, m?yn?w, przetw?rstwa spo?ywczego do kontaktu i nawi?zaniu wsp??pracy z naszymi doradcami technicznymi

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt