Lista produktów:

ESPIROFLEX - Przesył cieczy w przemyśle i rolnictwie

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

W tej kategorii znajduj? si? propozycje w??y ESPIROFLEX, polecane do zastosowania w przemy?le i rolnictwie. W??e wykonane z r??nych materia??w termoplastycznych, o zr??nicowanej odporno?ci na ci?nienie, temperatur?, do przesy?u cieczy u?ywanych w przemys?owych i rolniczych procesach technologicznych.

Tutaj znajd? si? w??e o r??nej budowie, zar?wno zbrojone, ssawno-t?oczne, p?askie, ze spiral? metalow? lub z tworzywa sztucznego, czy wzmocnione prz?dz? poliestrow? o r??nym zastosowaniu w przemy?le ci??kim, chemicznym, spo?ywczym, budowlanym, petrochemicznym do transportu cieczy, wody, brudnej wody, roztwor?w, paliw, alkoholi czy t?uszcz?w.

W??e w zale?no?ci od obszar?w zastosowania posiadaj? niezb?dne atesty, certyfikaty i s? wykonane wed?ug norm obowi?zuj?cych na terenie Unii Europejskiej. W szczeg?lno?ci nale?y zwr?ci? uwag?, na normy i atesty dopuszczaj?ce w??e do kontaktu z ?ywno?ci?, czyli dyrektywy 1935/2004 oraz EU 10/2011.

Do przesy?u agresywnych chemicznie medi?w ciek?ych nale?y dobiera? produkty zgodnie z Tabel? Odporno?ci Chemicznej dost?pnej tutaj >>>

Warto r?wnie? zwr?ci? uwag?, na w??e pozbawione wielu szkodliwych dla zdrowia i ?rodowiska naturalnego substancji, w tym metali ci??kich czy ftalan?w, co ma znaczenie zw?aszcza w rolnictwie, hodowli zwierz?t, czy przetw?rstwie spo?ywczym.

W kategorii tej znajduj? si? r?wnie? w??e przeznaczone do us?ug asenizacyjnych, b?d?ce doskona?? alternatyw? dla popularnych w??y ARIZONA czy LUISIANA

Wszystkie produkty s? poddawane kontroli jako?ci na ka?dym etapie produkcji, zapewniaj?c najwy?sz? i sta?? jako??.

Nasza firma, INTERTECH jest wy??cznym przedstawicielem producenta ESPIROFLEX na terenie Polski. Zach?camy dostawc?w specjalistycznych w??y przemys?owych, firmy utrzymania ruchu w przemy?le, w przetw?rstwie spo?ywczym, sprzedawc?w narz?dzi budowlanych, producent?w i dystrybutor?w sprz?tu asenizacyjnego, jak r?wnie? dostawc?w i producent?w maszyn, czy urz?dze? rolniczych do kontaktu i nawi?zaniu wsp??pracy z naszymi doradcami technicznymi

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt