Lista produktów:

ESPIROFLEX - Przesył pod Ciśnieniem - Ciecze, Gazy Techniczne, Sprężone Powietrze

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

W tej kategorii znajduj? si? propozycje w??y ESPIROFLEX, polecane do zastosowania w przemy?le i rolnictwie. W??e wykonane z r??nych materia??w termoplastycznych, o zr??nicowanej odporno?ci na ci?nienie, temperatur?, do przesy?u cieczy i gaz?w u?ywanych w przemys?owych i rolniczych procesach technologicznych.

Tutaj znajd? si? w??e zbrojone, wzmocnione prz?dz? poliestrow? o r??nym zastosowaniu w przemy?le ci??kim, chemicznym, spo?ywczym, budowlanym, petrochemicznym do transportu przede wszystkim spr??onych gaz?w technicznych.

W??e w zale?no?ci od obszar?w zastosowania posiadaj? niezb?dne atesty, certyfikaty i s? wykonane wed?ug norm obowi?zuj?cych na terenie Unii Europejskiej.

Do przesy?u agresywnych chemicznie medi?w ciek?ych nale?y dobiera? dobiera? produkty zgodnie z Tabel? Odporno?ci Chemicznej dost?pnej tutaj >>>

Warto r?wnie? zwr?ci? uwag?, na w??e pozbawione wielu szkodliwych dla zdrowia i ?rodowiska naturalnego substancji, w tym metali ci??kich czy ftalan?w, co ma znaczenie zw?aszcza w rolnictwie, hodowli zwierz?t, czy przetw?rstwie spo?ywczym.

Wszystkie produkty s? poddawane kontroli jako?ci na ka?dym etapie produkcji, zapewniaj?c najwy?sz? i sta?? jako??.

Nasza firma, INTERTECH jest wy??cznym przedstawicielem producenta ESPIROFLEX na terenie Polski. Zach?camy dystrybutor?w, dostawc?w i producent?w maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, sprz?tu pneumatycznego, czy sprz?tu spawalniczego do kontaktu i nawi?zaniu wsp??pracy z naszymi doradcami technicznymi

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt