Węże produkcji ESPIROFLEX

Lista produktów:

Węże produkcji ESPIROFLEX

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

Hiszpa?ski producent w??y przemys?owych Espiroflex dostarczaj?cy nowe, alternatywne i kompleksowe rozwi?zania dostosowane do potrzeb u?ytkownik?w na ca?ym ?wiecie.

Kompleksowe rozwi?zanie dla wszelkich potrzeb w zakresie specjalistycznych wymaga? sektor?w przemys?owego, rolnictwa, nawadniania czy sanitarnego.

Espiroflex, dzi?ki zastosowaniu nowych technologii i pomys??w w obr?bce i produkcji elastomer?w, jest w stanie produkowa? w??e o doskona?ych parametrach technicznych, kt?re s? w stanie sprosta? cz?sto wysokim wymaganiom stawianych przez odbiorc?w i u?ytkownik?w.

Misj? firmy jest oferowanie innowacyjnych produkt?w w najwy?szej jako?ci, kt?re spowoduj? rozw?j bran?y, umo?liwiaj?c tym samym jej post?p jako ca?o?ci pod wzgl?dem technicznym. Aby to osi?gn??, Espiroflex ma jasn? wizj? polegaj?c? na zintegrowanie ca?ego procesu, zar?wno od momentu tworzenia receptur i produkcji w?asnych surowc?w, po kontakt doradczy z u?ytkownikami ko?cowymi.

Espiroflex, kt?ra pierwotnie by?a firm? rodzinn?, zawsze opiera?a sw?j sukces na niezachwianych, charakterystycznych warto?ciach, kt?re wymagaj? zaanga?owania, lojalno?ci i bezinteresowno?ci przez ca?y czas.

Firma prowadzi nadz?r jako?ciowy nad swoimi produktami ju? na etapie samodzielnego wytwarzania granulat?w tworzyw termoplastycznych u?ywanych do produkcji w??y, po techniczny sprawdzian gotowego dla odbiorcy produktu.

Grupa produkuje w Hiszpani: mi?dzy innymi w??e ze spiral? (spirala ze sztywnego PCV, spirala ze stali miedziowanej lub ocynkowanej), w??e oplatane (wzmocnienie siatk? z prz?dzy poliestrowej), przy u?yciu nowej, opracowanej przez siebie technologii i w?asnej produkcji materia??w, takich jak PCV, poliuretan, kauczuk termoplastyczny.

Wiele produkt?w, w zale?no?ci od przeznaczenia, posiada niezb?dne certyfikaty i dopuszczenia do u?ytku, a sama firma mo?e poszczyci? si? posiadaniem certyfikatu jako?ci ISO 9001?2019.

Przedsi?biorstwo INTERTECH jest wy??cznym przedstawicielem producenta ESPIROFLEX na terenie Polski. Zach?camy dystrybutor?w, dostawc?w i firmy zaopatruj?ce przemys? oraz rolnictwo do kontaktu z naszym doradc? technicznym >>>

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt