Węże Asenizacyjne - do Szamba, Gnojowicy, Gnojówki

Lista produktów:

Węże Asenizacyjne - do Szamba, Gnojowicy, Gnojówki

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

W??e Asenizacyjne - do transportu nieczysto?ci p?ynnych

W??e tego typu, maj? bardzo podobn? do siebie budow? i zazwyczaj wykonane s? z r??nych rodzaj?w PVC. Cz??? w??y jest wyposa?ona w mechanizmy przeciwdzia?aj?ce zu?yciu w formie dodatkowej warstwy wykonanej z materia??w trudno?cieralnych, takich jak poliuretan (PU), czy mieszaniny PVC/NBR. Wszystkie w??e posiadaj? spiral?, ze sztywnego PVC, dzi?ki kt?rej mog? zasysa? nieczysto?ci ze specjalnych zbiornik?w, zwanych popularnie szambami. Cz??? w??y posiada mechanizm odprowadzania gromadz?cych si? ?adunk?w elektrostatycznych np. w formie miedzianej linki antystatycznej, dzi?ki czemu zmniejszaj? ryzyko wybuchu ?atwopalnych gaz?w powsta?ych przy fermentacji nieczysto?ci bytowych.

Z przyjemno?ci? odpowiemy na ka?de pytanie - pomo?emy dobra? odpowiedni w?? oraz dopasowa? do niego z??cza - Zach?camy do Kontaktu!

Zastosowanie w??y z tej kategorii jest zale?ne od rodzaju przesy?anych nieczysto?ci. Poni?ej prezentujemy kr?tk? ich charakterystyk? przygotowan? pod k?tem konkretnego zastosowania i pochodzenia:

 • Szambo ? przydomowa oczyszczalnia na p?ynne nieczysto?ci bytowe
 • Przeno?ne toalety, budki, kontenery czy przyczepy sanitarne zwane popularnie ?TOI TOI?,
 • Gnojowica to produkt chowu zwierz?t bez?ci??kowego i jest to mieszanina ka?u, moczu, wody technologicznej i resztek paszy.
 • Gnoj?wka natomiast to odciek z obornika, kt?ry jest nawozem jednostronnym.

Warunki pracy przy nieczysto?ciach bytowych:

 • g??wnym sk?adnikiem takich nieczysto?ci bytowych jest woda, a pozosta?e substancje, nie spowoduj? zniszczenia zanurzonych w niej w??y, ale takie fermentuj?ce nieczysto?ci, wytwarzaj? bardzo ?atwopalne i toksyczne gazy, kt?re mog? by? przyczyn? wybuchu podczas opr??niania lub konserwacji zbiornik?w, dlatego warto rozwa?y? antystatyczne w?a?ciwo?ci przewodu.
 • najwi?kszy wp?yw na odporno?? i ?ywotno?? w??a, maj? warunki atmosferyczne, oraz mechaniczny spos?b ich obs?ugi. Uzale?nione to jest od klimatu, pory roku, budowy szamba i jego otoczenia. Wyw?z nieczysto?ci bytowych, odbywa si? przez ca?y rok, zatem w??e musz? poprawnie pracowa? zar?wno latem, w pe?nym s?o?cu, jak i zim?, gdy temperatura przy gruncie mo?e spa?? znacznie poni?ej zera. Dlatego nale?y zwr?ci? uwag? na odporno?? w??a na temperatur?.
 • cz?sto przew?d trzeba rozci?gn?? po twardym, silnie ?ciernym pod?o?u, takim jak asfalt, bruk, beton czy piasek. PVC nie jest materia?em, kt?ry jest na takie ?cieranie odporny, drobne kamyki, piasek i beton b?d? sukcesywnie zarysowywa? powierzchnie prowadz?c do przetarcia przewodu i jego ca?kowitego uszkodzenia. Podobnie wyko?czenie dost?pu do zbiornika, szamba. Dlatego nale?y zwr?ci? uwag? na zastosowanie dodatkowej warstwy odpornej na ?cieranie na pokryciu w??a lub spirali.
 • istotnym parametrem, u?atwiaj?cym manipulowanie w??em podczas pracy, jest jego elastyczno??, wp?yw na to ma u?yty rodzaj materia?u, jego grubo??, kszta?t i g?sto?? spirali, a wyznacznikiem tego parametru jest promie? gi?cia.
 • znaczenie r?wnie? ma waga w??a, zbyt du?a, b?dzie utrudnia? manipulowanie w??em przez operatora, zbyt niska znacz?co mo?e zmniejszy? jego ?ywotno??. Gdy w?? obs?uguj? osoby niepe?nosprawne, mo?e to mie? ogromne znaczenie.

Warunki pracy przy stosowaniu gnoj?wki i gnojowicy:

 • w??e asenizacyjne w rolnictwie wykorzystuje si? przede wszystkim do aplikacji nawoz?w naturalnych, gnoj?wki i gnojowicy na polach uprawnych. W przeciwie?stwie do wywozu nieczysto?ci bytowych, nawo?enie jest ?ci?le uzale?nione od pory roku i w?a?ciwych regulacji prawnych.
 • w??e u?ywane s? na dwa sposoby, po pierwsze jako w??e ss?ce, kt?re umo?liwiaj? pobranie nawozu ze zbiornik?w, po drugie jako elementy maszyn rolniczych do aplikacji nawozu na polu.
 • w tradycyjnych i prostych rozwi?zaniach, do aplikacji bezpo?rednio z urz?dzenia asenizacyjnego na gleb?, u?ywa si? prostych dyfuzor?w i ko?c?wek rozrzucaj?cych
 • ostatnie lata i zmiany w obowi?zuj?cych przepisach wymuszaj? jednak zmian? technologii aplikacji nawoz?w, co wi??e si? z zastosowaniem nowocze?niejszych i bardziej rozbudowanych urz?dze? asenizacyjnych.
 • w??e te podczas pracy, nie s? nara?one na niskie ani wysokie temperatury, na ?cieranie powierzchni, ale ze wzgl?du na sk?adanie i rozk?adanie urz?dzenia, na kt?rych pracuj?, powinny by? elastyczne i odporne na wymuszon? zmian? kszta?tu, kt?ra mo?e spowodowa? uszkodzenie struktury materia?u z jakiego s? wykonane, a w efekcie pop?ka?, czyli powinny by? odporne na zgniatanie.
 • w??e s? nara?one na promieniowanie UV, kt?re wbrew pozorom, przyspieszaj? starzenie si? prawie wszystkich materia??w, zmieniaj?c ich parametry fizyczne, warto zwr?ci? uwag? na kolor i transparentno?? materia?u (prze?roczysto??).

Popularne i polecane produkty do szambowoz?w (transport p?ynnych nieczysto?ci bytowych)

Wymieniamy kilka popularnych w Polsce produkt?w, produkcji w?oskiej MERLETT - CONTINENTAL, oraz w??e o to?samych parametrach u?ytkowych hiszpa?skiego producenta ESPIROFLEX i marki BAGGERMAN- NORRES. Dla por?wnania parametr?w proponujemy najcz??ciej u?ywany w szambowozach w?? asenizacyjny 110

Por?wnanie W??y Asenizacyjnych o ?rednicy nominalnej 110 mm do Szambowoz?w
nazw produktu marka materia? spirala pow?oka antystatyka temp. min. temp. maks. promie? gi?cia grubo?? ?cianki PN [bar] Ssanie [bar] waga 1 metra
Arizona Superelastic Merlet/Continental PVC PVC PVC opcja -25?C +55?C 440 7,5 3 0,88 3100 g
Transfort Superelastic Espiroflex PVC PVC PU opcja -25?C +60?C 550 7,5 3 0,88 3100 g
Norplast 4460 Quadriflex Norres-Baggerman PVC PVC (przekr?j prostok?tny) - brak -25?C +60?C 440 5,5 b.d. 0,88 2600 g
Arizona Arctic Merlet/Continental PVC PVC PVC opcja -40?C +45?C 360 8,2 1,5 0,88 3400 g
Transfort Superflex Espiroflex PVC PVC PU opcja -40?C +60?C 440 7,5 3 0,88 3100 g
Alabama Merlet/Continental PVC PVC - brak -25?C +60?C 480 5,7 2,5 0,88 2700 g
Transfort Espiroflex PVC PVC - opcja -10?C +60?C 550 7,5 3 0,88 3240 g
Medium Merlet/Continental PVC PVC - - -25?C +55?C 440 7,5 2,7 0,88 3000 g

Popularne i polecane produkty do urz?dze? asenizacyjnych (aplikacja p?ynnych nawoz?w naturalnych)

Wymieniamy kilka popularnych w?r?d producent?w maszyn rolniczych produkt?w, produkcji w?oskiej MERLETT - CONTINENTAL, oraz w??e o to?samych parametrach u?ytkowych hiszpa?skiego producenta ESPIROFLEX i marki NORRES - BAGGERMAN. Dla por?wnania parametr?w proponujemy najcz??ciej u?ywany w aplikatorach gnoj?wki i gnojowicy w?? asenizacyjny 51. Prosz? pami?ta?, i? w takich urz?dzeniach, do pobierania gnojowicy i gnoj?wki do cystern, s? u?ywane zazwyczaj takie same w??e jak w szambowozach, natomiast na urz?dzeniach z wysi?gnikami, stosuje si? w??e o innej budowie i parametrach, wykonane z gumy, przeznaczone do ci??szych zastosowa?.

Por?wnanie W??y do Aplikator?w P?ynnych Nawoz?w Naturalnych o ?rednicy nominalnej 51 mm
nazw produktu marka materia? spirala antystatyka temp. min. temp. maks. promie? gi?cia grubo?? ?cianki PN [bar] Ssanie [bar] waga 1 metra
Norplast PVC 389 Superelastico Norres-Baggerman PVC PVC (przekr?j pusty) brak -25?C +60?C 180 5,7 5 0,88 1,050 g
Lusiana Superelastic Merlet/Continental PVC PVC brak -25?C +55?C 225 4,1 3,5 0,69 810 g
Transliquid Superelastic Espiroflex PVC PVC opcja -25?C +60?C 150 4 4 0,88 810 g
Luisiana Merlet/Continental PVC PVC opcja -5?C +60?C 225 4,1 6 0,69 810 g
Transliquid Espiroflex PVC PVC opcja -10?C +60?C 200 4 4 0,88 765 g
America Flex Merlet/Continental PVC PVC brak -40?C +45?C 160 4,4 3 0,78 850 g
Agromedium Espiroflex PVC PVC brak -10?C +60?C 250 5 5 0,88 960 g
Norplast PVC 379 Cosmo Elastico Norres-Baggerman PVC PVC brak -15?C +60?C 204 4 5 0,6 850 g
Armoflex Norres-Baggerman PVC Stal. - -15?C +60?C 153 5 5 0,88 1280 g

Do zastosowa? w urz?dzeniach asenizacyjnych z wleczonymi w??ami, polecamy w??e p?askie, dost?pne w kategorii w??y p?askozwijanych dost?pnych tutaj>>>

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt